Homepage-Media Center

Contemporary Art Exhibition of Photosynthesis

2021-08-07

Artists attending the exhibition

Moham Wang,Wang Jiajia,Shuai Xu, Cui Ziqiu, Yue Liu,Shan Wu,Drew Cavicchi,Yumeng Zhang, Liu Mofei, Liu Qingshan, Mo Rujie, Zhao Zhang, Cai Ying, Sanchuan, Cai Shuang, Zeng Weijia, Chen Hanlin, Kyle Skor